ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง

ระบบ “โลจิสติกส์” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนของประเทศ เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการและการจัดตั้งบริษัทการขนส่งการจดทะเบียนบริษัท ทั้งที่อยู่ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบ “โลจิสติกส์” ของไทย ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นคือเน้นการจัดส่งสินค้า จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นหลัก ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่าง ออสเตรเลีย สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา อยู่ในขั้นก้าวหน้า คือ การบูรณาการระบบ “โลจิสติกส์” ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งผลิตสินค้าแล้วเสร็จ และส่งมอบไปสู่ผู้บริโภคด้วยเหตุนี้ จึงพบว่า ต้นทุน “โลจิสติกส์” ของไทยยังสูงอยู่ เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนกัน ก็ยังมีการพัฒนา “โลจิสติกส์” ก้าวหน้ากว่า

คุณลักษณะของรูปแบบการขนส่ง

ในการเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสม เราจะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของรูปแบบการขนส่งแต่ละรูปแบบ ซึ่งคุณลักษณะหลัก ๆ โดยสรุปในแง่ของข้อดี และข้อเสียของแต่ละรูปแบบการขนส่ง มีดังนี้

การขนส่งทางน้ำ

การขนส่งทางน้า รวมถึงการขนส่งทางแม่น้ำ และทางทะเล โดยทั่วไปการขนส่งทางน้ำจะใช้เรือสินค้า

ที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้าได้ทีละมาก ๆ โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล ซึ่งการขนส่งทางน้ำต้องอาศัย

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญคือท่าเรือ

ข้อดี

-ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ เพราะเรือมีขนาดใหญ่และใช้พลังงานขับเคลื่อนต่อน้ำหนักต่ำ

-ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ สามารถรองรับสินค้าได้เกือบทุกชนิด

ข้อเสีย

-ใช้ระยะเวลายาวนาน

-ต้องให้มีปริมาณมากเพียงพอ ไม่มีความคุ้มค่าหากต้องขนส่งทีละน้อย

-ต้องมีการขนถ่ายซ้ำ โดยทั่วไปเรือไม่สามารถเข้าถึงจุดรับส่งสินค้าได้

-ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าช้า

การขนส่งทางถนน

การขนส่งในกือบทุกกรณีจะต้องอาศัยการขนส่งทางถนน เพราะเป็นการขนส่งที่สามารถจะเข้าถึงต้น

ทางและปลายทางได้ (ตามเท่าที่ถนนจะมี) หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า Door-to-Door ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน

หลักก็คือถนนนั่นเอง

ข้อดี

-ไม่ต้องมีการขนถ่ายซ้ำ (ในกรณีที่ขนส่งทางถนนตลอดเส้นทาง)

-ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เพราะค่อนข้างเดินทางได้เร็วและไม่ต้องมีการขนถ่ายซ้ำ

-สามารถรักษาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ให้ต่ำได้เพราะระวางสินค้าไม่จ้าเป็นต้องทนแรงกระแทกสูง

ข้อเสีย

-ต้นทุนค่อนข้างสูง เพราะขนส่งได้ทีละไม่มาก

-ข้อจ้ากัดด้านถนน ไปได้เท่าที่ถนนจะไปถึง เช่นไม่สามารถจะข้ามทวีปได้

การขนส่งทางรถไฟ

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขนส่งทางรถไฟคือ รางรถไฟ และสถานีขนส่งสินค้า โดยรางรถไฟเป็นโครงสร้างที่กำหนดเส้นทางตายตัว ดังนั้น จึงต้องมีปริมาณการใช้ที่สูง จึงจะเกิดความคุ้มค่า ในการสร้างเส้นทางหนึ่ง ๆ ขึ้นมา

ข้อดี

-ต้นทุนค่อนข้างต่ำ สามารถขนส่งได้ทีละมาก ๆ ในบางประเทศรถไฟมีขบวนยาวเป็นกิโลเมตร และสามารถตั้งตู้ขนส่งได้สองชั้น

 

 

ข้อเสีย

-ใช้ระยะเวลานาน และมีความน่าเชื่อถือต่ำ

-ต้องมีการขนถ่ายซ่ำ เพราะต้องมีการขนส่งจากสถานีรถไฟไปยังจุดปลายทาง

-ต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูง เพราะระวางสินค้าจ้าเป็นต้องทนแรงกระแทกสูง

-ข้อจ้ากัดด้านรางรถไฟ รางรถไฟมักจะมีอยู่จ้ากัด และมักจะให้ความสำคัญกับการโดยสารก่อน

การขนส่งทางอากาศ

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการขนส่งทางอากาศ คือ ท่าอากาศยาน และเนื่องจากข้อจ้ากัดของ

ขนาดของอากาศยาน การขนส่งในรูปแบบนี้จึงมักจ้ากัดอยู่ในรูปแบบของหีบห่อ

ข้อดี

-รวดเร็วสูง และมีเวลาที่ชัดเจน

-สามารถรักษาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ให้ต่ำได้เพราะระวางสินค้าไม่จ้าเป็นต้องทนแรงกระแทกสูง

ข้อเสีย

-ราคาที่สูงมาก จนท้าให้ไม่สามารถน้ามาใช้กับสินค้าที่มีต้นทุนต่ำได้

-ข้อจ้ากัดของขนาดของสินค้า ขนาดบรรจุของเครื่องบินจ้ากัดเมื่อเทียบกับเรือ

-ต้องมีการขนถ่ายซ้ำ ต้องมีการขนส่งจากสนามบินไปยังจุดส่งปลายทาง

-งานด้านเอกสาร มักจะต้องมีงานเอกสารมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นด้านความปลอดภัย

การขนส่งทางท่อ

การขนส่งทางท่อ ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานคือ ท่อขนส่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซ

ข้อดี

-ต้นทุนในการขนส่งต่ำ

-ไม่ต้องมีบรรจุภัณฑ์

ข้อเสีย

-ได้เฉพาะของเหลวและก๊าซ

-ต้องมีการลงทุนในการวางท่อสูง และไม่สามารถสับเปลี่ยนประเภทสินค้าที่ขนส่งได้ ท่อหนึ่ง ๆ มักจะ

รองรับผลิตภัณฑ์ได้ประเภทเดียว

-อาจต้องมีการขนถ่ายซ้ำ เช่น การขนส่งจากน้ำมันจากปลายท่อไปยังสถานีน้ำมันต่างๆ